نکته : تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

فرم های ۶ ساعته چاپ قاصدک راه اندازی شد

فرم های ۶ ساعته از شنبه تا چهارشنبه 

ساعت دریافت فایل تا ساعت ۱۱:۳۰ صبح و تحویل ساعت ۱۸ عصر می باشد

تراکت / سربرگ / بروشور تحریر ۸۰ گرم  A4

تراکت / سربرگ / بروشور تحریر ۸۰ گرم  A5

تراکت / سربرگ / بروشور تحریر ۸۰ گرم  A6

سربرگ تحریر استاندارد      A4

سربرگ تحریر استاندارد      A5