تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم

ردیفجنستعدادابعاد (MM)قیمتزمان تحویل
1یکرو A41000290*200860007 روز کاری
2دورو A41000290*2001240007 روز کاری
3یکرو A42000290*2001240007 روز کاری
4دورو A42000290*2001580007 روز کاری
5یکرو A45000290*2002420007 روز کاری
6دورو A45000290*2002720007 روز کاری
7یکرو A51000200*145480007 روز کاری
8دورو A51000200*145640007 روز کاری
9یکرو A52000200*145640007 روز کاری
10دورو A52000200*145830007 روز کاری
11یکرو A55000200*1451230007 روز کاری
12دورو A55000200*1451400007 روز کاری
13یکرو A61000145*100280007 روز کاری
14دورو A61000145*100370007 روز کاری
15یکرو A62000145*100370007 روز کاری
16دورو A62000145*100460007 روز کاری
17یکرو A65000145*100670007 روز کاری
18دورو A65000145*100750007 روز کاری
19یکرو فوری A41000290*2001080002 روز کاری
20یکرو فوری A51000145*200550002 روز کاری
21دورو فوری A41000200*2901470002 روز کاری
22دورو فوری A51000145*200780002 روز کاری
23دورو فوری A45000200*2903150002 روز کاری
24دورو فوری A55000145*2001550002 روز کاری
25A6 یکرو 1000100*145320002 روز کاری
26A6 دورو1000100*145420002 روز کاری
27A6 دورو5000100*145810002 روز کاری