رای شما post

صنعت ایران همواره توجه کمتری به استانداردها صنعت چاپ داشته است، از اتحادیه ها تا آموزشگاه های محدود چاپ شاهد کم توجه ای به آموزش و اهمیت استاندارد هستیم.

پس از سال‌ها مطالعه و ارایه استانداردهای اولیه‌ای چون استانداردهای تبادل داده‌های دیجیتال یا DDES (Digital Data Exchange Standards) در سال ۱۹۸۵، فرمت تبادل كاربر در سال ۱۹۸۶ و كمیته شماره ۸ برای تكنولوژی تصویر یا ۱٫۸LT (8(Image Technology Committee no . در سال ۱۹۸۸، بالاخره در سال ۱۹۹۶ سازمان ایزو استاندارد ایزو ۱۲۶۴۷ را برای صنعت چاپ ارایه كرد.

استانداردهای اولیه تنها تبادل داده‌های دیجیتال را در بر می‌‌گرفتند ولی ایزو ۱۲۶۴۷ كلیه جنبه‌های چاپ را شامل می‌‌شد. این استاندارد توسط كمیته فنی تكنولوژی چاپ ایزو یا ۱۳۰ ISOTCتهیه و تدوین شد. پس از بیش از یك دهه عدم فعالیت بالاخره در سال ۱۹۸۹ جلسه عمومی این كمیته با حضور نمایندگانی از ۱۲ كشور در شهر برلین برگزار شد.

۱۳۰ISOTC شامل استانداردسازی واژگان، روش‌های تست و آزمایش و كلیه ویژگی‌های تكنولوژی چاپ از مرحله تهیه اوریژینال تا محصول چاپی نهایی می‌‌شود. این كمیته تاكنون ۴۷ استاندارد مختلف برای صنعت چاپ تدوین كرده است. یكی از مهم‌ترین استانداردهای چاپی، ایزو۱۲۶۴۷ ISO است كه شامل كنترل فرایند برای ساخت فیلم‌های چهاررنگ هافتون، نمونه‌گیری و تولید چاپ می‌‌شود.

از این استاندارد در سطح بین‌المللی و در چارچوب استانداردهای كیفی ایزو ۹۰۰۲ می‌‌توان استفاده كرد. این استاندارد جامع به سهم خود شامل چندین استاندارد تخصصی‌تر است.

ایزو ۱-۱۲۶۴۷ (۱۹۹۶): روش‌های اندازه‌گیری و پارامترها

ایزو ۲-۱۲۶۴۷ (۱۹۹۶): فرایند چاپ افست كه شامل: فیلم‌های تفكیكی رنگی (كیفیت فیلم، ترام‌گذاری و زاویه ترام، شكل نقاط، تلرانس اندازه تصویر جمع اندازه‌های تون‌ها، میزان خاكستری)، چاپ (رنگ سطح چاپ‌پذیر و جنس آن‌كه می‌‌تواند گلاسه و غیر گلاسه باشد، رنگ‌های مركب پس از چاپ، براقیت مركب، تلرانس پردازش تصویر، چاقی ترام، تلرانس‌ها و میزان گستردگی تن‌های متوسط) می‌‌شود.

ایزو ۳-۱۲۶۴۷ (۱۹۹۸): این استاندارد مربوط به چاپ افست كلدست و لترپرس برای روزنامه‌ها است.

ایزو ۴-۱۲۶۴۷ (هنوز منتشر نشده است): استاندارد چاپ گراور

ایزو ۵-۱۲۶۴۷ (۲۰۰۱): استاندارد چاپ سیلك اسكرین‌

ایزو ۶-۱۲۶۴۷ (هنوز منتشر نشده است): استاندارد چاپ فلكسو

ایزو ۷-۱۲۶۴۷ (هنوز منتشر نشده است): این استاندارد یك مرجع چاپی است برای تبادل داده‌های الكترونیك.

استانداردهای گوناگون دیگری برای بخش‌های مختلف صنعت وجود دارند. به عنوان مثال:

ایزو ۱۲۶۳۵ (۱۹۹۶): تكنولوژی چاپ، پلیت‌های افست و ابعاد كارهای چاپی‌

ایزو ۱۲۶۶۴ (۱۹۹۶): تكنولوژی چاپ، تعیین خواص رئولوژیكال (سیال بودن) مركب‌های خمیری با استفاده از ویسكومتر

ایزو ۲۸۶۴: استاندارد مركب‌های افست برای چاپ سه رنگ و چهار رنگ

ایزو ۱۲۲۱۸ (۱۹۹۷): تكنولوژی چاپ، كنترل فرایند، ظهور پلیت‌

ایزو ۱۲۶۳۶ (۱۹۹۸): تكنولوژی چاپ، لاستیك برای چاپ افست‌

ایزو ۱-۱۵۹۳۰ (۲۰۰۱): تكنولوژی چاپ تبادل داده‌های دیجیتال در پیش‌از‌چاپ‌